Slægten Wilhardt i Danmark

 

 

 

1.   Hans Jakob Wilhardt, født 1782 i Wismar i Mecklenburg, Schwerin, Tyskland, stilling Mejeriforpagter, kroejer og gårdforpagter. Død 13 juni 1874 i Linå, begravet 18 juni 1874 i på Linå kirkegård. 

 

Hans Jakob Wilhardt indvandrede til Danmark i 1822. Han er født i Wismar i det nordvestlige Mecklenburg. Han og hustruen Dorthea

     Cathrine Tietgen kom fra Dieehof i Mecklenburg.

 

     Var mejeriforpagter følgende steder:

    

     Til Wosnæsgård, Randers amt  i 1822.

     Til Søbygård , Skanderborg amt i 1825.

     Til Katholm, Randers amt den 28. april 1837.

     Til Gjessinggård, Randers amt  i 1838.

     Til Dyrehovedgård, Sorø amt ved Korsør i 1839 og

     Forpagter på  Mallinggård, Skanderborg amt  ( 1845 ).

    

     Kroejer på Solbjerg kro, Tiset sogn, Århus amt fra 1845 til 1852.

    

 

Solbjerg kro som den ser ud i 2002 (foto Peter Wilhardt)

 

     Solbjerg kro er bygget først i 1700-tallet og i en beskrivelse fra 1768 om kroen står der: "Solbjerg by har en priviligeret kro beliggende ved Horsens landevej og Soelbjerg sø. I søen kan der fanges gjedder, aborre og brasen. Kroen ligger frit med udsigt ud over søen".

    

     Om lokaliteterne i kroen kan ses af brandtaksationerne fra 1843, der oplyser at bygningerne består af en firlænget gård med stuehuset, som det endnu ligger, med facaden mod vest. Den sydlige længe, som nu er borte, var gæstestald og de øvrige to længer var til gårdens landbrug. Gården var den højest takserede i byen på dette tidspunkt, idet den var sat til 2890 rdl. Omkring 1870 blev der udstykket tre ejendomme på en del af krogårdens jorder og på et andet stykke blev der bygget en smedie, men den er nu forlængst borte. Herudover blev der solgt jord fra til yderligere to ejendomme og en del jord blev solgt til Lundbjerggård.

    

     Soelbjergfolkene havde i folkemunde et vist ry for at være en smule "fugtige" for et hundrede år siden ( 1850èrne red.)

    

     I 1852 sælger han kroen til sønnen Johan Christian Wilhardt.

    

     I 1855 og 1860 er han forpagter på Linå Storgård( fremgår af folketællingslisten for 1855 og 1860)

    

     Hans Jakob Wilhardt dør 92 år gammel i 1874 hos sønnen Johan Christian Wilhardt på Linå Storgård.

 

 

    

     Hans Jakob Wilhardt med ægtefællen Dorthea Cathrine

     Tietgen og sønnerne fra venstre Jochum Heinrich, Johan

     Christian  og Carl Frederik.

     Billedet er fra 1860èrne.

 

 

 

 

 

    

 

Dødsannonce  i Silkeborg avis den 16. og 17. juni 1874:

    

     "At vor gamle fader Hans Jakob Wilhardt                                                                                  

     i dag hensov blidt og roligt i hans alders

     92te år, meddeles herved fraværende slægt og venner af

     Hans efterladte børn.

     Linå den 13de. juni 1874.

     Begravelsen finder sted fra Linågård

     torsdagen den 18de. juni, formiddag kl. 11".

    

     I Skifteprotokollen for Silkeborg Birk står der ved dødsanmeldelsen. " Den 15 juni 1874 anmeldes, at forhenværende Forpagter Hans Jacob Wilhardt i Linaa ved døden er afgået 92 år gammel." "Arvingerne er begunstiget".

 

     Han blev gift med Dorthea Cathrine Tietgen, født 1802 i Bornhoved,Ploen i Holsten, stilling Mejerske, død 16 jan 1869 på Linå Storgård, begravet 25 jan 1869 på Linå kirkegård.

     I skifteprotokollen for Silkeborg Birk fremgår det af dødsanmeldelsen den 18 januar 1869, at " blev anmeldt af Forpagter Wilhardt af Linaa, at hans moder Dorthea Kathrine Wilhardt, født Tiedgen dør 67 år gammel".

 

                             Børn:

            2.       i      Jochum Heinrich Wilhardt født 12 sep 1823.

            3.       ii     Johan Christian Wilhardt født 09 maj 1828.

            4.       iii     Carl Frederik Wilhardt født 01 sep 1836.

 

Anden Generation

 

2.  Jochum Heinrich Wilhardt, født 12 sep 1823 på  Wosnæsgård,  Skødstrup sogn, stilling Gårdejer, død 29 nov 1902 på " Peterslyst" i Gjern, begravet på På Gjern kirkegård.  Født 12. september 1823 på Wosnæsgård. Døbt den 25. oktober 1823. Båret af husholdersken Marie Hansen fra Wosnæsgård. Faddere: Faderen Johan Jacob Wildhart, kudsken Carl Schønning, husmand Henrik Nielsen fra Kragelund. Alle fra Wosnæsgård.

     I 1839:  Mejeriforpagterens søn i Tvede sogn Johan Heinrich Wilhardt er rejst fra Gjessinggård 16 år gammel til Dyrehovedgård ved Korsør: Bemærkninger:" Stod ej i noget godt rygte for sit sædelige forhold." ( Det er ikke godt at vide hvad han har lavet )!  Han rejser dog ikke alene. En 29 årig mejerist fra Gjessinggård rejser også til Korsør. Senere fremgår det af FT 1840, at  hele familien er rejst til Dyrehovedgård hvor faderen er mejeriforpagter.

     Tilgang til Fruering sogn: Kommer fra Søby på Sjælland den 6. november 1842. Er 19 år gammel og er mejeribestyrer.

     I 1843 rejser han til Mallinggård hvor han bliver mejeribestyrer.

     I 1845 er han som 22 årig nævnt som avlsbestyrer i Solbjerg.

     Deltager i 3 års krigen 1848 - 1850  (ifølge oplysning fra barnebarnet Werner Heinrich Wilhardt).

      I 1854 og 1856 står han som forpagter af en gård i Linå.

     I FT-1860 er han mejeriforpagter på gaarden Thorsminde i Laasby.

     I det følgende vises FT-1860 for

     Skanderborg, Gjern, Laasby, Thorsminde, , Gaard,

     Der vises samtlige personer på gaarden med

     Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

     Jørgen Jensen, 34, gift, Gaardbestyrer, Huusfader, , Malling S., Aarhuus A.

     Ane Marie Pedersen, 51, gift, hans Kone, , Feuling S., her i Amtet

     Christen Andersen, 18, ugift, [hendes søn af første Ægteskab, tjenestekarl], , her i Sognet

     Thore Cathrine Andersen, 15, ugift, [hendes datter af første Ægteskab, tjenestepige], , [her i Sognet]

     Mads Jensen, 25, ugift, [tjenestekarl], , Hjørring

     Anders Morthensen, 74, ugift, [tjenestekarl], , Barret S., Veile A.

     Anders Pedersen, 15, ugift, [tjenestekarl], , Tulstrup S., her i Amtet

     Johan Frederiksen, 50, ugift, [tjenestekarl], , Miklenborg

     Mariane Christine Josephsen, 46, ugift, [tjenestepige], , Aarhuus

     Johan Heinrich Johansen Wilhardt, 37, gift, Meieriieforpagter, Huusfader, , Skjødstrup S., Randers A.

     Johanne Marie Vilhelmine, født Sander, 34, gift, hans Kone, , Schenefeldt pr Itcehoe

     Carl Christian Vilhardt, 3, ugift, deres Barn, , Linaa S., her i Amtet

     Ludvig Mathias Christian Behrens, 16, ugift, Meieriielærling, , Asmild, Viborg A.

     Bolette Severine Lyngby, 15, ugift, Barnepige, , Søvind S., Skanderborg A.

     Juliane Adolphine Gregersen, 23, ugift, Undermeierske, , Nibe

     Else Marie Christensen, 20, ugift, [tjenestepige], , Dallerup S., her i Amtet

     Maren Rasmusen, 20, ugift, [tjenestepige], , Haurum S., Randers A.

     Johanne Cathrine Hansen, 42, ugift, [tjenestepige], , Hals

     Aache Bengtson, 30, ugift, [tjenestepige], , Sverrig

     Christopher Ride, 33, ugift, [tjenestekarl], , Curhessen

    

     I 1862 står Jochum Heinrich Wilhardt  nævnt i kirkebogen som mejeriforpagter på Kalbygård.

     I 1867 er han forpagter på gårdenThorsminde i Låsby.

    

     Ca. 1874 køber han gården "Peterslyst" i Gjern. Fra 1896 er han på aftægt og bor hos sønnen Fritz på  Peterslyst indtil han dør den 29. november 1902.

    

     Landboreformer og udskiftninger

     i Gjern sogn 1786-97,

    

     Nedskrevet ca. 1943 af Rasmus Christensen (f. 1872 i Gjern),

     renskrevet 1994 af Henrik Andresen.

    

     "Gaard Nr. 3 ejedes ved Udskiftningen af Lars Sørensen, i 1797 af Søren Lawrsen, som jo nok er en Søn af førstnævnte. Det er den Gaard, som senere hen i Tiden faar Navnet "Peterslyst". Den bliver ret hurtigt udflyttet fra Byen til sin nuværende Plads. Sært nok at Udflytningen ikke sker med det samme, da der jo saa kunde været erholdt Statshjælp dertil, men dette maa ikke være bleven forlangt. Maaske skulde Ejeren være fuldstændig uformuende for at faa denne Hjælp. Udflytningen var jo heller ikke for denne Gaards Vedkommende forlangt af Kommissionen. Pladsen, som denne Gaard laa paa i Byen var Syd for Gaard Nr. 1 og ved Siden af den Gaard som i en nyere Tid fik Navnet "Hedegaard".(Dette Navn er ikke ældre end fra Slutningen af forrige Aarhundrede). Navnet Peterslyst blev givet denne Gaard af Ejeren Peter Kielsgaard der vist havde købt Gaarden mens den laa i Byen og flyttet den ud paa den nuværende Plads lidt Sydvest for Gaarden "Domdal". P. Kielsgaard var Murermester for Grev Frijs. Senere antog han den noget finere klingende Betegnele: Arkitekt. Han byggede Gaarden smukt og solidt op. Særlig herskabelig var det smukke, teglhængte Stuehus med de kappede Gavle, store Vinduer og Døre, samt anlagde en stor Pryd- og Frugthave, saa en senere Tids Ejer, hvert Aar kunde sælge en Masse god Frugt derfra til Aarhus. Der var i min Barndomstid mægtige Æbletræer bugnende fulde af Frugt som Gravensten, Kalville, Nonnelit o.m.a. af de bedste og fineste Sorter. En Datter af Kielsgaard blev gift med Pastor Jessen i Grønbæk (se Pastor Jessens Bog om Grønbæk Præstegaard). Jessen var Søn af daværende Provst Jessen i Røgen. Peter Kielsgaard døde ca. Aar 1860. Hans Enke besad Gaarden til c. 1870. En Søn af dem var ogsaa Arkitekt for Grev Frijs og boede i mange Aar i Hammel."

 

     Han blev gift med Johanne Marie Vilhelmine Sander, gift 27 maj 1855 i Hammel kirke, født 17 aug. 1826 i Itzehoe, Holsten, stilling Mejeribestyrerinde, begravet på Gjern kirkegård.

 

     Johanne var datter af Cathrine Helene og mejeriforpagter Mattias Sander på Brandborg ved Vejle.

     FT 1840: Vejle, Bjerre, Ørum, Ørum Sogn, , Ørum Bye, 1 Gaard,

     Der vises flg. felter:

     Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

     Mathias Sander, 49 , Gift, , Indsidder, Meieribestyrer,

     Kathrine Magdalene Fonsbuch, 51 , Gift, , hans Kone,

     Johane Marie Velhemine Sander, 14 , Ugift, , deres Datter,

     Kathrine Aarens., 72 , Enke, , hendes Moder,

 

 

     Johanne flyttede i 1844 sammen med sin mor Cathrine Helene ( 56 år ) og bror Johan Heinrich Sander ( 26 )  til Frijsenborg som mejerifolk. De kom fra Asmild Kloster i Viborg, hvor de også var mejerifolk. Cathrine Helene var født i Houberg ved Lübeck. Johanne var født i Schovefeldt og broderen i Bornhøvdt. Det ligger altsammen  i Itzehoe, Slesvig - Holsten.

     I 1855 flytter Johanne fra Frijsenborg, idet hun dette år bliver gift med ungkarl og forpagter af en gård i Linå Jochum Heinrich

     Wilhardt. Vielsen foregik i Hammel kirke den 27. maj 1855. Forlover var

     mejeribestyrer Sander på Frijsenborg ( bror ).

 

    

 

     Jochum Heinrich Wilhardt og ægtefællen Johanne Marie

     Vilhelmine Sander med børnene Sofie og Frits.

     Billedet er fra midten af 1860èrne.

 

                             Børn:

                      i      Johan Julius Emiil Wilhardt, født 23 feb. 1856 i Linå, død 24 okt. 1856 i Linå, begravet 30 okt. 1856 på Linå kirkegård.  Ved dåben båret af jomfru Johanne Abrahamsen af Frijsenborg.

                             Faddere: Mejeriforpagter Heinrich Sander af Frijsenborg, kroejer Wilhardt i

                             Soelbjerg og kroforpagter Jensen i Linå.

                      ii     Carl Christian Wilhardt, født 18 jun. 1857 i Linå, død 20 okt. 1862 på Kalbygård, Låsby sogn, begravet på Låsby Kirkegård.  Gudmor er Johan Christian Wilhardts hustru og faddere er gårdejer Hans Jakob

                             Wilhardt og mejeribestyrer Sander på Frijsenborg.

                             Døde samme år som broderen Fritz blev født.

            5.       iii     Sofie Cathrine Dorthea Vilhelmine Wilh. født 13 feb. 1860.

            6.       iv    Frits Theodor Johannes Wilhardt født 19 feb. 1862.

 

2.   Johan Christian Wilhardt, født 09 maj 1828 på Søbygård, stilling Kroejer, Gårdejer, død 18 feb. 1905 i Silkeborg, begravet på Ny kirkegård afd. k 12. 

 

Købte Solbjerg kro af sin far i 1852.

 

Sælger kroen i 1857 til en Hans Madsen, der senere bliver sognerådsformand i Tiset sogn.

 

Johan Christian Wilhardt, ægtefælle, Ludvig og Vilhelm flytter til Bjødstrup i Tranbjerg sogn, Aarhus amt i 1857. Det fremgår af kirkebogen, at en del af tjenestefolkene flytter med til Bjødstrup. Han er formentlig blevet gårdejer. Ved broderen Jochum Heinrichs barns barnedåb i 1857 står der, at gårdejer Wilhards hustru fra Bjødstrup bar barnet.

 

     Den 5. Februar 1859 flytter han med ægtefælle, sønnen Vilhelm og tjenestefolk til Nr. Vejrup sogn i Ribe amt. Det fremgår af folketællingen 1860, at han er kroejer og gårdmand på den privilegerede kro i Nr. Vejrup. Hvad der får familien til så hurtigt, at flytte fra Bjødstrup og helt til Vejrup nær Esbjerg kan jeg ikke forstå (red). Familien bliver der kun i 3 – 4 år hvorefter de flytter til Linå. Herefter bor de i en lang årrække i Linå.

 

 

 

Nr. Vejrup gamle kro i Ribe amt. Ophørte med at være kro i 1890érne (fotograferet af Peter Wilhardt 2008)

 

    

     Johan Christian Wilhardt

     Billedet er fra ca. 1860

 

 

     I 1864 forpagter Johan Christian Wilhardt Linå Storgård og den 14. december 1875 køber han Linå Storgård, der på dette tidspunkt er på ca. 600 tdr. land. I uddrag fra bogen " Blade af Linå Sogns historie" fra 1954 står der følgende om gården:  " Lige over for præstegården i Linå på den anden side af Voelvejen har "Gandisgården" sin beliggenhed. Senere kaldes den " Overgården", nu "Linå Storgård". Gården har været beboet og drevet af flere storbondeslægter. Gården nævnes bl.a. i 1666 da den kendte Wormslægt er ejer af gården".

    

     Følgende fremgår af købekontrakten:

     "Mellem undertegnede Premiereløjtnant og Proprietær Henning Koefoed til Godthåb ved Skanderborg som sælger og forpagter J.C. Wilhardt som køber af Storgården i Linå sogn er indgået sådan:

     Koefoed, som efter auktionsskøde tinglyst 21. juli 1863 og 28. juni 1864 er ejer af Storgården på Linå Mark i Linå sogn, Silkeborg Birk,  mat. nr. 11a og 11i med underliggende ejendomme sammesteds og med anpart og andel i mat. nr. 58 og 61, sælger herved bemeldte ejendom til forpagter J. C. Wilhardt, med undtagelse af den del af gårdens jorder, som kaldes "Skram". For handelen aftales følgende:

     Køberen er, som forpagter allerede i besiddelse af ejendommen og den overdrages ham i den stand, hvori den er nu og forefindes. Købesummen udgør 16.650 Rgs."

     Som selvskyldnerkautionister for et beløb på max. 4000 Rgs. har brødrene forpagter H. Wilhardt på Thorsminde og kroejer C.F.Wilhardt i Høver underskrevet kontrakten.

    

     I 1876 udstykkes en del jord til gårde og husmandsbrug. Efter udstykningen er der ca. 250 tdr. land tilbage.

    

     Efter 24 år på Linå Storgård beslutter han sig åbenbart i 1888 for at afhænde gården!          

    

     Den 6. marts 1888 mageskifter han gården med 2 gårde beliggende i Vildbjerg og Aulum sogne ( "Ejsingkjær" og "Neb"). Følgende fremgår af tingbogen den 17.dec.1887: "Undertegnede gårdejer J. C. Wilhardt af Linå tilstår og retfærdiggør at have solgt og mageskiftet til Anders Jensen - Odderhede den mig tilhørende ejendom "Linå Storgård" kaldet i Linå by og sogn mat. nr. 11a og 11i". og " Underskrevne Anders Jensen - Oddershede af Neb tilstår og vitterliggør at have solgt og mageskiftet ligesom jeg herved sælger i skøder og overdrager til J. C. Wilhardt af Linå den mig tilhørende ejendom " Neb " kaldet mat. nr. 13a, Aulum sogns sydvestlige del og mat. nr. 4 af

     " Ejsingkjær " i Vildbjerg sogn" ( disse 2 gårde er nævnt i " Traps " Eysingkier 1496 og Neb )

    

     Den 10. maj 1890 tinglyses fogedudlægsskøde på gårdene og familien flytter til Silkeborg, hvor sønnen Ludvig bor. Ved FT 1890 for Silkeborg står der, at Johan Christian Wilhardt, hustru Ane Elisabeth, sønnen skomager Ludvig Wilhardt og sønnen tjenestekarl Vilhelm Wilhardt bor på adressen Østergade Mat.nr. 33, 1 sal.

     På sine gamle dage er han bankbud i Silkeborg (fremgår ved Ane`s barnedåb den 8.3.1903 samt ved Ludvigs bryllup den 14.12.1900 ).

    

     Den 18. februar 1905 dør Johan Christian Wilhardt  i Silkeborg.

    

     Annonce i Silkeborg Avis 3 dage i træk:

    

     Det meddeles herved slægt og venner,

     at vor fader og svigerfader,

     Johan Christian Wilhardt, er

     afgået ved døden den 18.ds., 77 år gl.

    

     Silkeborg, den 20. febr., 1905.

    

     Ludvig Wilhardt

     Marie Kirstine Wilhardt, f. Nielsen

    

     Begravelsen foregår fredag kl. 1 fra Kapellet.

 

     I Skifteprotokollen for Silkeborg Birk står der: " 1905 den 18 februar anmeldes af Murer N. Larsen, Silkeborg, at Postbud Johan Christian Wilhardt af Silkeborg er død 77 år gammel. Der er 2 myndige arvinger. Ejer intet. Vilhelm Wilhardt".

 

 

     Han blev gift med Ane Elisabeth Høegh den 14 dec. 1849 i Solbjerg Kirke, Tiset sogn, født 11 mar 1824 i Kolding, (datter af Hans From Høegh og Ane Dorthea Bech) død 27 dec. 1891 i Silkeborg, begravet 02 jan. 1892 på Ny kirkegård afd. k 12 i Silkeborg. 

    

     Ane Elisabeth Høegh er datter af guldsmed Hans From Høegh og hustru Ane

     Dorothea Beck fra Kolding.

    

     Faddere ved dåben: madame Tagd, jomfru Gravenhorst, dyrlæge Poulsen, købmand Grau,

     skipper Eriksen og fuldmægtig Schjøtz fra Kolding.

    

     Konfirmeret i Kolding: Dom Godt og Meget Godt.

    

     Annonceret i Silkeborg Avis:

    

     Efter 42 års ægteskab bortkaldte

     Gud i går morges min kjære hustru

     Ane Elisabeth, født Høegh, 67 3/4 år gl.,

     dybt savnet af hendes efterladte mand

     og 2 sønner.

    

     Silkeborg, den 28de december 1891

    

     J. C. Wilhardt

     Ludvig og Vilhelm Wilhardt

    

     Begravelsen finder sted fra Kapellet

     lørdagen den 2den januar, kl. 1.

 

                             Børn:

                      i      Hansine Dorthea Wilhardt, født 1850 i Solbjerg, Tiset sogn, død 1850 i Solbjerg.  Båret af madam Wilhardt i Solbjerg kro. Faddere var guldsmed Høegh af Odder,

                             skomagersvend Johnsen og gårdmand Peter Hansens kone.

                             Hansine Dorthea døde af kramper kun 4 måneder gammel.

                      ii     Hans Jacob Frits Wilhardt, født 04 dec. 1852 i Solbjerg, Tiset sogn, død 24 jul 1853 i Solbjerg, Tiset sogn, begravet på Solbjerg Kirkegård.  Ved dåben båret af guldsmed Høeghs kone i Odder.

                             Faddere: Mejeribestyrer Schrøder på Rathlousdal. Forpagter Buch i Terp. Guldsmed Høegh i Randers samt gårdejer Hveifels kone på Raunsholdt Mark.

                             Døde kun ca. ½ år gammel.

            7.       iii     Ludvig Wilhardt født 07 apr.1854.

            8.       iv    Vilhelm Wilhardt født 21 mar. 1856.

                      v     Louise Vilhelmine Wilhardt, født 12 dec 1859 i Nr. Vejrup sogn i Ribe amt, døbt 17 jun 1860 i Nr. Vejrup kirke. Død 07 mar. 1868 på Linå Storgård, begravet 12 mar. 1868 på Linå kirkegård.  Vilhelmine døde 8 år gammel af skarlagensfeber. Kun 4 dage efter søsterens

                             død. De blev begge begravet den samme dag på Linå kirkegård.

                             Det fremgår af kirkebogen at 9 børn døde af skarlagensfeber i Linå på dette tidspunkt.

                      vi    Dagmar Wilhardt, født 24 maj 1864 på Linå Storgård, død 03 mar. 1868 på Linå Storgård, begravet 12 mar. 1868 på Linå kirkegård.  Ved dåben båret af mejeriforpagter Jensens hustru på Allingskovgård.

                             Faddere: Ølbrygger Krogh i Silkeborg, møller Jensen i Linå og ungkarl C.

                             Wilhardt i Høver.

                             Dagmar døde ca. 4 år gammel af skarlagensfeber.

 

3.   Carl Frederik Wilhardt, født 01 sep. 1836 på På Søbygård, stilling Kroejer, død 13 mar. 1875 på  Høver kro i Storring sogn, begravet 23 mar. 1875 på Storring kirkegård. 

 

Carl Frederik bliver konfirmeret i 1851 i Solbjerg.

 

Han rejser fra Solbjerg 15 år gammel den 25. april 1852 til Leegårdslyst, Skanderup sogn, Skanderborg amt som tjenestekarl. Den 8. maj 1853 ankommer han igen til Solbjerg som tjenestekarl. Kommer fra Leegårdslyst den 30. april.

    

     Ved FT-1855 er Carl Frederik 19 år gammel og han er tjenestekarl hos sin far på en gård i Linå sogn.

     I FT-1860 er Carl Frederik butikssvend på Høver kro hos sine kommende svigerforældre kroejer Peter Vestergaard og hustru Birgithe Marie Vestergaard. I kroen er også hans kommende hustru 22 årige Cecilie Cathrine Severine Vestergaard.

    

     Som fadder ved barnedåb i 1862 og 1864 står han opført som ungkarl i Høver.

    

    

     Carl Frederik Wilhardt

     Billedet er fra ca. 1860

    

 

     Ved sit giftermål i 1865 står han opført som kroejer i Skjoldelev.

     I 1869 er han blevet kroejer i Høver. Købte kroen af sine svigerforældre.

     Høver kro ligger ved Århus - Silkeborg landevejen. Det var tidligere kroejer Niels Jacobsen Schwarts, der i perioden 1847 - 55 flyttede kroen fra Høver by til dens nuværende placering. Carl Frederik Wilhardt opførte den nuværende facade på kroen i 1874. ( Man kan den dag i dag se at der står "CFW" på facaden )

     Samme år udnævnes han til at deltage i en arbejdsgruppe vedrørende jernbane projektet  Hammel - Voerup.

    

     Carl Frederik døde i 1875, kun 38 år gammel og kun 21 dage før var det yngste barn blevet født.

    

     Dødsannonce  i Århus Amtsavis i 4 dage i træk og med store annoncer og i  Århus Stiftstidende den 15. og 16 marts:

    

     " Min evig elskede mand, vore 4 små børns ømme og kærlige

     fader, Carl Frederik Wilhardt hjemkaldte Herren i går til sin evige fred

     efter få dages sygeleje i en alder af 38½ år.

     Dette sorgens budskab meddeles herved slægt og venner af hans

     efterladte enke og børn".

     Høver kro den 14. marts 1875

     C.C.S.Wilhardt

     Begravelsen finder sted tirsdagen den 23. ds. middag kl. 12.

 

     Han blev gift med Cecilie Cathrine Severine Westergård den 30 apr. 1865 i Storring kirke, Storring sogn, født 1838 i Thorning, (datter af Peder Sørensen Westergård og Birgithe Marie Knudsdatter) død 08 apr. 1916 i København, begravet 14 apr. 1916 på Storring kirkegård.

    

    

    

     Avisen:

     "Mandag d. 15de. 1875 november kl.10 lader kroejer Wilhardts enke på

     grund af bortforpagtning og bortflytning fra Høver kro, ved auktion hersteds,

     bortfælde en del ind- og udbo samt befæstning, hvoriblandt fremhæves: 3

     heste, 4 køer, 2 arbejdsvogne, 1 dogcart, 1 ny enspænderslæde, 1 plov,

     fremdeles skabe, sengeklæder, linned, mejeri- bryggers- og køkkenredskaber

     m.m."

    

     Cecilie og børnene flytter sammen med detailhandler Mathiesen til København på adressen Korigade.

     Bliver gift med ham, men senere skilt igen.

    

     FT 1885

     København (Staden), Nørrebrogade (lige numre), Kjøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 54,matr.14C Forhus,

     Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

     Christian Hansen 75  Enkemand Husfader forhv.Gaardeier Brønshøj Sogn,Kjøbenhavns Amt

     Secilie Cathrine Severine Vilhaft 46  Enke  Husholderske Taarning Sogn,Viborg Amt

    

     Cecilie boede på følgende adresser i København:

     1889 Nansensgade 30 B (sammen med sønnen P. Wilhardt)

     1900 Blågårdsgade 59 (sammen med sønnen P. Wilhardt)

 

 

     Cecilie dør den 8.4.1916 på Københavns Alderdomshjem, Guldbjerggade og begraves på Storring kirkegård i Jylland den 14.4.1916.

 

                             Børn:

            9.       i      Carl Peter Hans Wilhardt født 27. sep. 1866. på Høver kro, Storring sogn

ii   Katrine Marie Wilhardt, født 06 jan.1869 på Høver kro, Storring sogn. Død 20.jun 1940 i Skovhuset i Hellebæk.

 

En hel del af nedenstående oplysninger kommer fra Ib Molbech, hvis tipoldefar var bror til  Marie Louise Molbech.

 

Katrine blev antaget som plejedatter af kunstmaler Friedrich Gottfried Thomsen og Marie Louise Molbech i Hellebæk ved Helsingør. Sandsynligvis kort tid efter faderens død i 1875.

 

Friedrich Gottfried Thomsen

Efter at have været ved malerhåndværket i nogle år kom Friedrich Gottfried Thomsen i 1839 ind på kunstakademiet og debuterede allerede 1841 med «En Bulbider med sine Hvalpe og en Støverhund» og «En Malkeplads», der begge blev købt af Christian VIII-, senere malede han for Frederik VII en del hesteportrætter i Frederiksborg Stutteri og hørte i en række af år til de flittige udstillere; fra 1860-64 var dog hans virksomhed afbrudt af sindssyge. T. s fleste og bedste arbejder er dyrestykker; et par genrekompositioner, af hvilke «En sovende Kulhandlerske» var at se på Charlottenborg 1879, samt nogle landskaber, han malede i de sidste år, han udstillede, er lidet betydelige. Han døde i København 13. maj 1891 efter i en halv snes år på grund af svagelighed ikke at have kunnet male synderligt. Den 14. juni 1856 havde han ægtet Marie Louise Molbech (f. 1823), datter af professor Carl Fred. M., lektor i Sorø.

Ægteskabet var barnløst, men Frederik og Louise blev plejeforældre for Katrine Marie Wilhardt.

FT 1880: Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb, Stenstrup Overdrev, Hellebæk Mark og Teglstrup Hegn, Et Hus,

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Frederik Gotfred Thomsen 59  Gift Husfader, Kunstmaler  Slesvig

Marie Louise Thomsen F. Holbæk 54  Gift Hans Hustru  Sorø By Sorø Amt

Cathrine Marie Vildhart 10  Ugift Deres Plejedatter  Høve By Aarhus Amt

Anna Cathrine Munk 41  Ugift Pensionær  Helgenes Sogn Randers Amt

Ida Peterson 17  Ugift

 

Katrine Marie Wilhardt blev orgelspiller og spillelærer. Hun døde den 20. Juni 1940 i Skovhuset i Hellebæk. Hun døde ugift og uden børn.

 

Manden der har hjulpet Ib Molbech med alle billeder, breve mm. hedder Erik Trolle, han bor i Skovhuset og han er med i Hammermøllens bestyrelse.

 

En dag gik han ude i skoven, ikke langt fra Hellebæk skovkirkegård, og der faldt han næsten over en stenstump. Da han samlede den op, kunne han nok se, at det var en del af en gammel gravsten, og da han ledte videre fandt han næsten alle de resterende dele. Nu har han opstillet gravstenen i sin have, og der har Ib Molbech fotograferet den.

 

 

 

Der findes en lille bog omhandlende Katrine Marie Wilhardt. Bogens navn er Orgelspillersken af Alexander Svedstrup.

 

Billedet på forsiden af bogen er malet af hendes bror Carl Peter Hans W., som ifølge bogen meget ofte besøgte hende derude i skoven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrine som helt ung, Billedet er sandsynligvis taget ca. 1880 af Louise Molbech, der i øvrigt var en fremragende fotograf.

 

Nedenstående viser et ualmindeligt flot formuleret brev som Katrine skrev til sin broder Carl Peter Hans Wilhardt i 1881.

 

Fra en kortfattet beretning om Skovhusets beboere står der følgende:

 

”Periodevis boede broderen, maleren Peter H. Wilhardt f. 1866 d. 1929 hos søsteren og senere med sin kone
Sophie Wilhardt og datteren Rigmor m. familie, samt sønnen Hans Henry Wilhardt m. familie. Fra 1920 var
fastboende i huset, ingeniør H.E. Giersing, f. 1855 d. 1945, onkel til maleren Giersing, indtil Marie Wilhardts død i 1940.

Korrespondancen er i taknemmelig erindring samlet af arkitekt Hans Wilhardt.”

 

Fra en skildring af Skovhuset og dets beboere, der er skrevet af Thora Margrethe Christine Matzen, født 1860 står følgende:

”Men da jeg kom havde de lige faaet en lille 8 årig Pige, Marie Vilhardt Thomsen:
Først døde Thomsen, af Onkel Buhl fik jeg en beskrivelse af hans Begravelse. Det var, sagde han, noget af det højtideligste og tillige mærkeligste han havde været med til, mere kan jeg ikke sige om det, men Onkel Buhl som jo ellers ikke var sentimental, var ganske betaget af denne Begivenhed. Da saa Tante Louise døde, efter længere tids Sygdom, overtog Marie Pensionatet, men hun havde ikke Tantes Evner til at omgaas Folk, lidt efter lidt blev Huset tomt og meget ensomt. Til sidst var der kun Ingeniøren, han holdt ud til det sidste og nu fortæller Anton at han sidder i Aalsgaarde og skriver en Bog om Marie Thomsen. En gang har jeg besøgt dem, han var en elskværdig gammel Herre på over 80 år. Efter Maries Død ventede vi at Huset var færdigt til Nedrivning, så gammelt og faldefærdigt det var, men nu er det gjort i Stand og der bor et Sangerpar. Ja det lille gamle Hus har betydet meget for Familien 1året 1873 var jeg der i en Ferie sammen med Tante Line, Hertha og Klara. Lille Klara laa i Barnevognen svag og ussel, ingen troede hun havde Kræfter til at leve. Men Herta og jeg morede os sammen baade i Hellebæk og I Fredensborg hos onkel Buhl.”
 

 

(Man kan i den forbindelse have en formodning om, at det var hos kunstmaleren i Hellebæk, at brødrene Wilhardt fik inspirationen til at gå kunstmalervejen red.)

 

 

Katrine Marie Wilhardt med elev.

 

 

 

Gravstenen over Katrine Marie Wilhardt og hendes plejeforældre som nu befinder sig i Skovhusets have     (Foto af Ib Molbech 2007)

 

 

                      iii     Jenny Christianna Otilia Wilhardt, født 04. jun. 1873 på Høver kro, Storring sogn, død 02 jul 1875 i Høver, begravet 08 jul 1875 i Storring kirkegård.  Faddere: Gårdejer P. Dam fra Kilsgård, Gårdejer Wilhardt fra Linå Storgård og forpagter Wilhardts hustru fra Thorsminde i Låsby sogn.

 

 

                      iv    Carl Frederik Wilhardt, født 20 feb. 1875 på Høver kro, Storring sogn, stilling Kunstmaler, død 21 okt. 1930 i København (Holmens)  Faddere var bl.a. Jochum Heinrich Wilhardts søn Frits, der er 13 år gammel.

 

                             21 dage efter Carl Frederiks fødsel døde faderen Carl Frederik 38 år gammel.

                            

                             FT 1885. København - samtlige personer i husstanden

                             København (Staden), Borgergade (ulige numre), No.79, Matrikel 165, Forhus, , 1. Sal.,

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Lena Højtner, 44, Enke, Enke, Eierinde,

                             Leise Reels, 20, Ugift, , Selskabsdame,

                             Carl Vilhardt, 9, Ugift, Pleiesøn, ,

                             Clara Alsted, 29, Ugift, Tjenestepige, ,

                            

Carl Frederik Wilhardt var kunstmaler i København.

Wilhardt, Carl Frederik, 1875-1930, maler og billedhugger. *20.2.1875 i Høver, †21.10.1930 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Kroejer, gårdmand Carl Frederik W. og Cathrine Severine Cecilie Westergaard.

 

Uddannelse:

I malerlære (J. Schrøder) 22 år; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. sept. 1892-jan. 1896.

 

Stillinger og hverv:

Kobberstikker i Topogr. Afd. i Generalstaben 1901-16; medhjælper i Søkortarkivets trykkeri; derefter tegner ved Matrikelvæsenet.

 

Udstillinger:

KE 1907, 1910; Den frie Udst. 1910; Humorist-Salonen 1911; Dyrehavens Malere 1913, 1916, 1919-30. Auktioner: 12.12.1930 (dødsbo).

 

Værker:

Malerier: Fra den nedrevne husarkaserne i Nyboder, Decemberdag (udst. 1907); Peter Cornelius (tegn., udst. 1911); Sophus Neumann (tegn., udst. 1911); Marine, Tårbæk (udst. 1916); Gamle længer ved Maglemosen, Vintersol i december (udst. 1919); Fra et skibsbyggeri i Skovshoved, Aften i august (voksfarver, udst. 1919); Efteraarsdag ved Raadvad. Skulpturer: Portrætbuste af skuespiller Sophus Neumann (voks, 1909-10, Teatermus.); Argan i Den indbildte Syge (statuette, kallipasta, udst.1910, smst.).

 

Biografi:

Carl Wilhardt fandt som maler hovedsageligt sine motiver i Københavns omegn, blandt andet i og omkring Dyrehaven, og han hørte da også naturligt til gruppen Dyrehavens malere, hvor han, i øvrigt sammen med sin bror Peter W., udstillede en årrække. W. følte sig mere som tegner og billedhugger end maler. Som tegner havde han sit erhverv, og som billedhugger fandt han sine modeller i teatrets verden og afbildede dem ikke uden humor.

 

                            

Efter oplysning fra Hans Henry Frederik Wilhardt ( f. 12.9.1907 og nevø ) i 1975 så forblev C.F.Wilhardt ugift, men han skulle have en søn.

 

 Carl Frederik boede på følgende adresser i København:

                             1925 Enighedsvej 35, Charlottenlund

                             1930 Vagtelvej 8, København.

 

 

 

Tredje Generation

 

5.  Sofie Cathrine Dorthea Vilhelmine Wilhardt., født 13. feb. 1860 på Kalbygård, Låsby, død 16 mar. 1926 i Hammel.  Konfirmeret i Gjern kirke i 1874. Dom angående kundskab G+ og opførsel MG+.

 

     Hun blev gift med H.C.J. Holst, født 03 maj 1857 i Flensborg, stilling Arrestforvarer, død 21. nov. 1924.  H.C.J.: Oplyst den 18.apr.2002, at H.C.J. Holst var oversergent og arrestforvarer.

     I FT 1916 bor Hans C.J. Holst og Sofie i Hammel by. Han står opført som arrestforvarer. Hos dem opholder sig også datteren Wilhelmine.

 

                             Børn:

                      i      Carl Johan Holst, født bet 1880 and 1900.  Oplyst at Carl Johan døde ugift ca. 75 år gammel.

                      ii     Vilhelmine Holst, (detaljer udeladt).

 

6.   Frits Theodor Johannes Wilhardt, født 19. feb. 1862 på Kalbygård, Låsby sogn, stilling Gårdejer, død 06 apr. 1937 i Randers kloster, begravet 11. apr. 1937 på Gjern kirkegård. 

Faddere ved dåben: Wilhardt fra Høver.

    

     Overtog gården "Peterslyst" efter sin far engang i 1890èrne. Solgte gården i 1912 og købte et hus i Gjern.

 

    

     Frits Theodor Johannes Wilhardt (til højre med leen)

     Høstarbejde på gården Peterslyst i Gjern.

     Billedet er fra begyndelsen af 1900 tallet.

 

 

     Han blev gift med Ane Maria Hansen, gift 03 jun. 1896, født 03 jan. 1867 i Nørre Vejrup sogn, død 28.feb. 1951 i Randers kloster, begravet 06 mar. 1951 i Gjern kirkegård.  Ane: Datter af tidligere kroejer Rasmus Hansen af Nørre Vejrup sogn. Denne Rasmus Hansen overtog i øvrigt Nr. Vejrup kro efter Johan Christian Wilhardt i begyndelsen af 1860érne.

 

                             Børn:

            10.     i      Werner Heinrich Wilhardt født 30 mar. 1897.

                      ii     Erna Sofie Vilhelmine Wilhardt, født 23. feb. 1899 i Peterslyst, Gjern sogn, død 03 jul 1916 på gården Peterslyst, Gjern sogn, begravet 10 juli 1916 på Gjern kirkegård.

 

7.   Ludvig Wilhardt, født 07 apr. 1854 i Solbjerg, Tiset sogn, stilling Skomagermester, død 27 apr. 1921 på De gamles hjem i Silkeborg, begravet 02 maj 1921 på Ny kirkegård i Silkeborg. 

 

Faddere ved dåben den 25.6.1854 var: Bl.a. Forpagter Wilhardt i Linå. (Hans Jakob Wilhardt)

    

     Af folketællingslisterne for årene 1860 og 80 fremgår det, at Ludvig var døvstum.  I 1860 var han 6 år gammel og opholdt sig ved bedsteforældrene Hans Jakob Wilhardt og Dorthea Cathrine Tietgen på en gård i Linå sogn.

 

     Han tilføres lægdsrullen, da han fylder 18 år (fra 1869 ændres tidspunktet for optagelsens i lægdsrullen fra konfirmation til 18 år).

 

4. udskrivningskreds, Lægd 212, Linaa sogn

X (militær forkortelse for årstallet 1872) nr. 21. Ludvig Wilhardt.

Forældre: Forpagter Christian Wihardt.

Født: Solberg i Tiset sogn, Ning Herred den 7/5 1854.

Tilført 1/1 1872.

Uds. (dvs. udstedt udygtighedspas = kasseret) 1877 Døvstum iflg. att.

 

Protokol over personer, som IKKE havde modtaget undervisning på Det Kongelige Døvstummeinstitut, men som er registreret som døvstum.

 

I denne protokol står der under døvstumme i Skanderborg amt:

 

Linaa, Ludvig Wilhardt, f. 7/4 1855, hos Keller.

(Tilsyneladende er de kommet til at skrive hans fødselstidspunkt og år forkert!).

 

Bemærkningen »hos Keller« må henvise til at Ludvig Wilhardt er indskrevet hos teologen Johan Keller, som i 1860'erne oprettede en skole for døvstumme i København, som lå i St. Kongensgade, men Johan Keller og sønnen Christian Keller er mest kendt for deres arbejde med åndssvage.

 

Johan Keller oprettede institutionen Karens Minde i København for åndssvage. Johan Keller døde i 1884. Sønnen Christian Keller, som var læge, overtog driften af institutionerne og oprettede senere institutionen i Brejning.

 

Der findes en protokol over karakterer og forsømmelser vedr. Døvstummeanstalten i St. Kongensgade for perioden 1860-1876.

 

Fra omkring 1840 og frem til ca. 1880 skulle alle landsogne og købstæder hvert år indberette til stiftamtet alle døvstumme personer, som boede i sognet. Både dem, som var indberettet tidligere, og dem, som ikke tidligere var indberettet (Aarhus og Skanderborg hører til Aarhus Stiftamt). Som regel blev indberetningen indsendt året efter det aktuelle år. Disse indberetninger findes i  Det Kongelige Døvstummeinstituts arkiver.

 

»Døvstummeanstaltens protokol over karakterer og forsømmelser«.

 

Første gang der  findes oplysninger om ham er i december 1862, hvor han er opført i 1. klasse som nr. 12 i klassen og med hovednr. 42... Disse nr. ændres hele tiden.

 

Man kan så følge ham i protokollen, hvor der hver måned bliver givet karakter for:

• Syn.

• Udtale

• Evner (kun nogle år).

• Flid.

• Fremgang.

• Opførsel.

 

I perioden 1805-1963 benyttede man i Danmark den såkaldte Ørsteds skala, opkaldt efter H.C. Ørsted. Ørsted var dog ikke skaberen af selve skalaen, men det var ham, der senere knyttede talværdier til skalaen. I den oprindelige version så den sådan ud:

 

Ug = "udmærket godt"

Mg = "meget godt"

G = "godt"

Tg = "temmelig godt"

Mdl = "mådeligt"

Slet

 

Endvidere afholdes der en eksamen i august måned nogle af årene, hvor der også gives karakter for enkelte skolefag.

 

Her er et lille udpluk af karakterne:

 

I januar 1863 har han nr. 10 i klassen og hovednr. 40.

Syn: G

Udtale: Mg?

Evner: G

Flid: G

Fremgang: MG

Opførsel: MG.

-------

Ved eksamen i sommeren (formentlig august) 1863.

Anføres ud for hans navn 12/62, jeg tror, at det hentyder til, at han er optaget i december 1862.

 

Han opnår følgende karakter:

Syn: MG

Udtale: G+

Evner: G

Flid: MG?

Fremgang: G

Opførsel: MG.

Regning: MG

Skrivning: G.

 

I oktober 1863 flytter han op i 2. klasse

Eleverne klassetegnelser ændres til lokalenr.

 

Ludvig er i lokale 1.

 

I august 1864 er han i lokale 2.

 

Senere går man over til udelukkende at skrive hovednr.

 

I December 1864 har han hovednr. 32.

Syn: G

Udtale: Mg

Flid: G+

Fremgang: G+

Opførsel: MG+

 

I 1865 begynder man at skelne mellem åndssvage børn og ikke-åndssvage børn. Han er ikke mellem dem, som betegnes som åndssvage. I skoleåret 1965/1866 kommer han i sprogklasse 1.

 

I april 1866

Syn: Mg

Udtale: Tg

Flid: Mg?

Fremgang: Mg?

Opførsel: Mg.

Til eksamen får han også karakterer i dansk, skrivning, geografi.

 

Dansk

Skrivning

Geografi

 

Senere kommer han i fagklasse, nederste afdeling i skoleåret 1866/67.

Man har delt eleverne op i 3 grupper:

1 gruppe, som er får mere teoretisk (sproglig) undervisning.

1 gruppe, som får en mere praktisk (faglig) undervisning.

1 gruppe, som blev betegnet som åndssvage, og som kommunerne forsøgte at komme af med og som Keller i starten afviste men senere fattede interesse for.

 

Man kan så følge ham indtil september/oktober 1868, hvor han fortsat er indskrevet i Fagklassens nederste afd., som nr. 15.

 

Herefter ændrer protokollen kararakter, hvor der mangler oplysninger om karakter, kun forsømmelser er noteret. Han har ingen hvilket formentlig hænger sammen med, at han bor på institutionen.

 

Den sidste gang man kan finde ham omtalt er i oktober 1868. Han er indskrevet som nr. 14. NO. 4.  Ingen andre oplysninger.

 

Desværre findes der ingen stamprotokoller bevaret for Døveanstalten i St. Kongensgade, og et arkiv med breve til Tilsynskomiteen for Kellers Døvstummeskole 1867-1869 har man ikke kunne finde siden 1992.

 

Det Kgl. Døvstummes arkiv med indberetninger om døvstumme.

 

De samme personer indberettes hvert år.

 

Indberetning for året 1863 , Aarhus Stift, Skanderborg Amt, Linaa sogn, Ludvig Vilhardt, født 7. april 1854

Forældre: Forpagter Vilhardt i Linaa.

Indberettet 5. januar 1864.

 

På sedlen er der anført 2 døvstumme fra Linaa sogn, herudover var der vedlagt en seddel på en 3. døvstum person, hvoraf det fremgik, at denne person ikke tidligere var indberettet.

 

Så man må formode, at der ligger flere indberetninger om ham, da han tilsyneladende tidligere har været indberettet og man følger de pågældende gennem mange år ved årlige indberetninger.

 

I bogen »Det Kongelige Døvstumme-Institut i København 1807-1907« af direktør C.Goos fra Det Kongelige Døvstummeinstitut i 1907,  findes der en meget fyldig omtale af Kellers virke og institutionen i St. Kongensgade, som i 1869 flytter til Baldersgade. Bogen er på 436 sider.

 

På side 433-435 er der en statistisk opgørelse over 623 drenges erhverv fra 1823-1905).

 

Af disse får:

• 183 en uddannelse som skomager.

• 148 en uddannelse som skrædder.

• 82 en uddannelse som snedker

• 35 en uddannelse som væver.

Hovedparten af de øvrige fordeler sig på andre uddannelser eller beskæftigelser. Kun omkring 8 pct. er støttet af familien og/eller kommunen. Imponerende.

 

På side 306 fremgår bl.a. at Keller, underviste efter talemethoden (som der i bogen er en grundig beskrivelse af) og det anføres

 

»At Døvstumme kan lære at tale lyder endnu i vore dage (dvs. 1907, hvor bogen bliver skrevet) forunderligt for mange; hvor langt mere Forbavelse maa det saa ikke have vakt paa de Tider?«.

 

Det fremgår også af bogen, at der har været en faglig strid med Døvstummeinstituttet om hvilke børn Keller skulle have.

 

Denne strid ender med, at alle børnene i første omgang skal optages på Det Kongelige Døvstummeinstitut. Inden for denne måned skal det så vurderes om barnet lider at døvstumhed eller »blot« er døv. Disse døve børn kaldes de »uegentlige døvstumme« og skal henvises til Johan Kellers døveanstalt i St. Kongensgade 59, hvor Staten i 1866 opretter en række fripladser.

 

Der findes 2 små udgivelser på Det Kongelige Bibliotek,:

 

Katekismus for Døve og Døvstumme begyndere af Johan Keller, København 1865. Småtryk. 8 side + omslag.

 

Til Minde om Professor Johan Keller. Død 20. maj 1884 ved Alex. Prytz. Kjøbenhavn. 1885. Småtryk. 16 sider + omslag.  Den giver en god beskrivelse af Johan Kellers virke og også om institutionen i St. Kongensgade på det tidspunkt, hvor Ludvig boede der.

 

I Det Kongelige Døveinstituts arkiver, og i mappen vedr. indberetninger om døvstumme fra Aarhus Stift er der et notat fra 1869 og et fra 1870, hvor det oplyses, at Ludvig er henholdsvis 15 og 16 år og er skomagerlærling i Silkeborg. Det oplyses, at han klarer sig uden støtte fra det offentlige.

 

     Ludvig Wilhardts konfirmation findes i Helligånds sogn i København under konfirmerede 1858-1868 den 4. oktober 1868.

 

     I forbindelse med konfirmationen står der også, at ”Ludvig bor hos en kroforpagter Christian V. i Klareboderne 14 i København”.

 

     Vejviseren for København og efterfølgende i Folketællingen for København for 1870 viser hvem der boede i Klareboderne 14 og der boede hverken nogen Wilhardt eller nogen kroforpagter, derimod er der en skomagermester Carl Christian Hansen, født i Christiania, som i 1870 havde 4 skomagerlærlinge i alderen 13-18 år boende hos sig. Det specielle var at alle 4 drenge var døvstumme. Så mon ikke, at det var hos denne familie Ludvig boede - måske ikke hele tiden - men på tidspunktet for konfirmationen, så notatet i kirkebogen ved konfirmationen henviser til  hans far kroforpagter Christian W og adressen til det sted i København, som han bor.

 

     Ved FT-1870 er Ludvig som 15 årig kommet i skomagerlære i Silkeborg hos skomager Martin Christensen, Østergade 22. Af FT fremgår det at Ludvig var født døvstum.

     Ludvig blev skomager ( sandsynligvis på grund af handicappet ) og fik siden eget værksted i Silkeborg. Han fik næringsbrev som skomager den 29.11. 1890.  (Ved Ane`s dåb er adressen Christian den 8des vej 25). ( Ved Ejner`s fødsel i 1912 står der, at de bor på Lyngbygade 12 i Silkeborg ).  Ved FT-1916 bor familien på Lyngbygade og følgende var registreret: Ludvig, Marie Kirstine og børnene Ane Johanne, Søren, Andrea og Ejnar.

     Ludvig  døde 67 år gammel på De gamles hjem i Silkeborg i 1921.

    

 

    

    

     Ludvig Wilhardt (ca. 1890)

 

 

 

     Annonce i Silkeborg Avis 3 dage i træk:

    

     Min kære mand, vore børns

     altopofrende fader,

     Ludvig Wilhardt

     er afgået ved døden den 27.ds.

     Føres til Kapellet fra "De gamles hjem" i

     aften, kl. 8.

     Begravelsen foregår fra Kapellet

     mandag den 2. maj, kl. 2.

     Marie Wilhardt og børn.

    

 

    

 

     Ludvig Wilhardt og ægtefællen Marie Kirstine

     Nielsen.

     Billedet er fra Silkeborg omkring år 1900.

 

 

     Han blev gift med Marie Kirstine Nielsen den 14 dec. 1900  i Silkeborg Kirke, født 13 juli 1877 i Balle v. Silkeborg, (datter af Søren Nielsen og Ane Marie Knudsen, født Willadsen) død 06 maj 1926 i Silkeborg, begravet på Ny kirkegård, Silkeborg. 

    

     I FT-1921 er følgende registreret på Rolighedsvej  i Silkeborg:

 

     Marie Wilhardt - husmoder

     Ane Johanne ( barn ) husassistent

     Cecilie ( barn )

     Ejnar ( barn )

     Dan ( barn ).

 

 

    

     Marie Kirstine Nielsen, Ane Johanne, Cecilie Andrea Louise, Ludvig

     Wilhardt og Søren William Henry (Vilhelm).

     Billedet er fra ca. 1912.

 

                             Børn:

            11.     i      Ane Johanne Wilhardt født 10 jan. 1903.

            12.     ii     Søren William Henry Wilhardt født 12 apr. 1906.

            13.     iii     Cecilie Andrea Louise Wilhardt født 05 mar. 1908.

            14.     iv    Ejnar Ludvig Wilhardt født 19 nov. 1912.

                      v     Dan Ludvig Wilhardt, født 21 jun. 1918 i Silkeborg, I marts 1939 ankom Dan som besætningsmedlem på skibet "Astoria" til

Vancouver, British Columbia.

Den 14. apr 1939 ankom Dan som besætningsmedlem på skibet "Titania" til San Pedro i Californien.

Død 21. jun. 1940 i Ud for Hollands Kyst.  Dan døde på sin 22 års fødselsdag. Var på vej hjem på orlov, da skibet blev ramt af en eksplosion og sank.

 

      

       Dan Wilhardt på et eksotisk sted engang i

       slutningen af 1930èrne.

      

           

                             På forsiden af Silkeborg Avis torsdag den 27. juni 1940.

                            

                             DANSK DAMPER

                             KRIGSFORLIST

                            

                             2 mand af besætningen omkommet

                            

                             Rederiet J. Lauritzen meddeler, at rederiets damper

                             " Alfa ", på ca. 1300 tons dødvægt, fredag aften er

                             sunket i nærheden af den Hollandske kyst efter en

                             eksplosion.

                             Besætningen er reddet med undtagelse af hovmester Pedersen,

                             København, der havde været i rederiet i 10 år, og maskinassistent

                             Wilhardt, der var kommet om bord for få dage siden.

                             " Alfa ", der var et af rederiets mindste skibe, havde ligget

                             oplagt i Holland siden den 9. april og var på rejse hjem til Danmark.

                            

 

Her er hvad der kom frem under søforklaringen:                                       

6. S/S Alfa af Esbjerg, 844 Reg. T. Br. Bygget 1922 af Staal. Paa Rejse fra Rotterdam til Emden

i Ballast.

Torpederet d. 21/6 40 i Nordsøen; 4 Omkomne.

Indberetning fra Gesandtskabet i Haag dat. 25/6 40. Søforklaring i Amsterdam d. 27/6 40. Søforhør i

København d. 26/7 40. Forlisanmeldelse dat. København d. 15/11 40.

Kl. 1905, da A., der havde tysk Minelods om Bord, befandt sig 12 Sm. NV. for Eierland Fyr, saas

en Undervandsbaad om Stb. Besætningen blev straks kaldt til Baadene. Umiddelbart efter saas Kølvandet

af en Torpedo, der gik foran om A., derefter Kølvandet fra en Torpedo, der gik agten om A., og umiddelbart

efter ramtes A. af en voldsom Eksplosion i Stb. Side udfor Agterkant af 2-Lasten, hvorved Skibet

blev saa stærkt beskadiget, at det sank i Løbet af 1 Minut. Ved Eksplosionen blev Stb. Redningsbaad

og Jollen slaaet udenbords, og Redningsflaaden paa 2-Lugen blev knust. Det lykkedes at kappe Taljeløbere

og Broge til Bb. Redningsbaad, der kom godt paa Vandet, og en Del af Besætningen reddede sig op i den.

Da A. sank, blev Bb. Redningsbaad trukket med ned ved Fangelinen, som det kun var lykkedes at kappe

delvis; men Baaden kom atter op til Overfladen i kæntret Tilstand. Det lykkedes 15 af de ombordværende

20 Personer at redde sig op paa agterste Redningsflaade, hvorefter 1 Mand, der holdt sig fast ved noget

flydende Vraggods ca. 1000 m fra Flaaden, blev reddet af en Letmatros og slæbt hen til Flaaden i en Redningskrans.

Kl. ca. 2100 lykkedes det at faa Forbindelse med den kæntrede Redningsbaad, der blev vendt

paa ret Køl, hvorefter de paa Flaaden værende Personer gik om Bord i den, og Kursen blev sat mod Land.

D. 22/6 Kl. 345 blev de paagældende optaget af et tysk Røde Kors-Patruljefartøj og senere landsat i Helder.

De omkomne er: Hovmester Jens Peder Niels Marius Pedersen af København, Fyrbøder Dan Ludvig

Wilhardt af Bjerre pr. Hornsyld, tysk Minelods Marineløjtnant Grüner og en tysk Mineskytte.

 

 

 

 

                             Annonce i Silkeborg Avis 3 dage i træk:

                            

                             Vi har modtaget den tunge meddelelse,

                             at vor kære, lille broder

                             Maskinassistent

                             Dan Ludvig Wilhardt

                             den 21. juni, på hans 22 års fødselsdag,

                             pludselig er afgået ved døden udfor

                             Hollands kyst.

                            

                             Faushøjgård, Bjerre pr. Hornsyld

                             27. juni 1940

                             På søskendes og egne vegne

                             Vilhelm Wilhardt.

 

8.  Vilhelm Wilhardt, født 21 mar. 1856 i Solbjerg, Tiset sogn, stilling Havnearbejder, død 31 jan.1925 på Århus, Kommunehospitalet, begravet 07 feb. 1925 på Århus, Nordre kirkegård.  Konfirmeret den 24. april 1874 i Linå kirke. Dom: Kundskab g+ Opførsel mg.

     Boede Lars Krusesgade 6 i Århus.

 

     Han blev gift med Cecilie Trolle Dahl, født 30. nov. 1874 i Storring sogn, død 18. feb. 1953 i Århus Kommunehospital, begravet 23. feb. 1953 i Århus Nordre kirkegård.

 

                             Børn:

            15.     i      Doris Wilhardt født bet 1895 and 1910.

            16.     ii     Karla Louise Wilhardt født 29 jan. 1902.

 

9.  Carl Peter Hans Wilhardt, født 27. sep. 1866 i Skjoldelev, stilling Kunstmaler, død 29 aug. 1929 i Tårbæk, København.  Var kunstmaler. Boede i Tårbæk ved København og var medlem af Dyrehavens

Malergruppe.

Genealogi:

Wilhardt, Carl Peter Hans, 1866-1929, maler. *27.9.1866 i Skjoldelev, †29.8.1929 i Tårbæk, begr. smst. Forældre: Kroejer, landmand Carl Frederik W. og Cathrine Severine Cecilie Westergaard. ~27.6.1900 i Kbh. med Sophie Wilhelmine Wendler, *20.11.1866 i Kbh., †24.11.1940 i Tårbæk, datter af manufakturhdl. Heinrich W. og Karen Hansen.

 

FT 1880:       

     København (Staden), Store Kongensgade (lige numre), Sankt Annæ Øster, Frederiks Hospitals Rode, Matr. nr. 269 - Opfostringshuset,

     Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

     Margrethe Charlotte Fries 48  Ugift husmoder oldfrue og økonoma i Opfordringshuset Tømmerby Sogn, ?? Amt, Sjørup Præstegaard

     Birte Kirstine Mathilde Pedersen 20  Ugift  overstuepige Klarskov, Sorø Amt

     Jensine Jensen 20  Ugift  tjenestepige Kjøbenhavn

     Hansine Petrea Pauline Schou 21  Ugift  do. Aarhus

     Elise Anderson 18  Ugift  do. Asks, Malmø Lehn, Sverrig

    

     Karl Peter Hans Wilhardt 13  Ugift  do. Skjoldelev, Aarhus Amt

    

     Herudover er nævnt over 100 drenge fra Opfostringshuset (red.)

    

     I kirkebogen fra Sankt Pauls sogn fremgår det i 1881, at Carl Peter Hans Wilhardt blev konfirmeret sammen med en hel del andre drenge fra Opfostringshuset.

 

Uddannelse:

I malerlære, svend 1885; Tekn. Sk., Kbh. 1881-85; Kunstakad. Kbh. (Jul. Exner, Fr. Vermehren og O. Bache) 1884-92.

 

Navn: Karl Peter Hans Wilhardt   Køn: M   Alder: 18   Civilstand: Ugift

Erhverv: Malerlærling   Fødested: Høier

Kilde: FT-1885  Amt: København   Herred: København (Staden)   Sogn: Nørre Søgade (Ulige numre)   Stednavn: Nørrevold Kvarter

Matr.nr/adresse: Nørresøgade 11 Matr. 339 Forhus 1. Sal  

 

 

Rejser og udlandsophold:

Frankrig 1889; Italien, Tyskland 1892; Finland 1925.

 

Stipendier og udmærkelser:

Rejsestip.foren. 1892.

 

Stillinger og hverv:

Egen malerforretn., borgerskab i Kbh. 10.4.1894; egen male- og tegnesk. 1894-1915

 

Udstillinger:

KE 1907; Dyrehavens Malere 1913, 1915-29, 1955; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1923, 1926-27, 1930. Separatudstillinger: Ferlovs Kunstsalon, Kbh. 1916; atelierudst., Tårbæk 1924. Auktioner: 1923; 1925; 1931.

 

Værker:

Portræt, hoved (udst. 1907); Ladegårdsåen ved Ågade (1913, Kbh. Bymus.); Skovhuset, Hellebæk (udst. 1916); Bag skovløberhuset (1919); Dybbøl den 18. april 1921 (1921, Mus. på Sønderborg Slot); De første danske soldater på Dybbøl (1921/27, smst.); Dybbøl Mølle april 1924 (1924, smst.); Løvspringstid i Klampenborgparken (udst. 1926); En hvidtjørn, Dyrehaven, byget vejr (udst. 1927); Eftermiddag i Dyrehaven (udst. 1929); portrætter af Chr. VIII, Chr. IX, Fr. VII og Chr. X (det islandske Alting).

 

Statens Museum For Kunst har i 1994 oplyst, at tre af  Wilhardts malerier befinder sig på Sønderborg Slot. Det drejer sig om følgende værker:

 

"Dybbøl", 28. april 1921

"Dybbøl Mølle",april 1924

"De første danske soldater på Dybbøl", 1927.

 

 

Biografi:

Peter H. Wilhardt var først og fremmest landskabsmaler, men beskæftigede sig også med portrætmaleri, bl.a. udførte han flere arbejder af medlemmer af det danske kongehus til det islandske Alting. Endvidere malede W. ud fra et patriotisk sindelag historiebilleder, bl.a. med genforeningsmotiver. W.s landskabsmalerier står med deres meget naturtro gengivelse den ældre danske landskabstradition nær. Han blev tidligt medlem af sammenslutningen Dyrehavens Malere og de omhyggelige skildringer af Dyrehaven, stedets store træer og blomstrende tjørne vidner om hans forkærlighed for motiver netop derfra.

 

 

Fra venstre Sophie Wilhelmine Wendler, Rigmor, Hans Henry Frederik og Carl Peter Hans Wilhardt. Billedet er taget ca. 1912.

 

 

Peter H. boede følgende steder i København:

     1889 Nansensgade 30 B

     1895 Nansensgade 30 B, men havde forretning på Ågade 38.

     1900 Blågårdsgade 59

     1904 Åboulevarden 80

     1925 Edellundsvej 8, Klampenborg.

 

     Han blev gift med Sophie Wilhelmine Wendler, født 20. nov.. 1866, død 21. nov. 1940 i København.

     Sophie boede ved FT 1930 som enke fortsat på adressen Edellundsvej 8, Klampenborg.

 

                             Børn:

            17.     i      Rigmor Wilhardt født 01 sep. 1902.

            18.     ii     Hans Henry Frederik Wilhardt født 12 sep. 1907.

 

Fjerde Generation

 

10.  Werner Heinrich Wilhardt, født 30 mar. 1897 i Peterslyst, Gjern sogn, stilling Gårdejer, død bef 1980.  Werner var ejer af  gården "Buggesholm" Hobrovej 299, 8900 Randers.

 

       Partner med Sofie Frederikke Hansen, født 3 okt. 1907 i ?, død ?.

 

                             Børn:

            19.     i      Jørgen Peter Wilhardt født 1 okt. 1926.

 

       Han blev gift med (2) Katie Wass, født 16. apr. 1904, død bef 1980.

 

                             Børn:

            20.     ii     Anne Lis Wilhardt (detaljer udeladt).

            21.     iii     Erik Wilhardt (detaljer udeladt).

                      iv    Ellen Margrethe Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med Herluf Kristiansen, (detaljer udeladt).

 

11.  Ane Johanne Wilhardt, født 10. jan. 1903 i Silkeborg, stilling Husbestyrerinde, død 12. aug. 1975 i Børkop.  Faddere var:

        Proprietær Fritz Wilhardt og hustru fra Peterslyst, pige Nikoline Larsen, bankbud J.C.Wilhardt og arbejdsmand Søren Vest.

 

      

       Ane Johanne Wilhardt. Billedet er fra Christen Jensens

       oldebarn og det er sandsynligvis taget i Hørsholm i 1930 érne, hvor

       Ane var husbestyrerinde i en periode.

 

 

       Hun blev gift med Christen Jensen. Følgende er oplyst den 1. november 2005 af Marianna Strombski, oldebarn af Christen Jensen og Johanne Sørensen gift 2' gang med Ane Johanne Wilhardt:

       Christen Jensen er født 27. november 1872 i Vindblæs ved Randers. Han døde 22. januar

       1953  og blev begravet 27 januar 1953 i Halling.  Viet 1' gang 20. januar 1893 med Johanne

       Sørensen født 15 april 1867 Bjerring Viborg døde 20 september 1933 Hou

       Halling Århus.

       Christen Jensen fik 12 børn i første ægteskab og 1 barn med Ane (Børge)

 

      

       Ane Johanne Wilhardt og Christen Jensen

 

                             Børn:

                      i      Borge Erik Wilhardt, født 13. apr. 1931 i Århus, død 11 mar. 1932 i Hørsholm.  Døde ca. 1 år gammel af lungebetændelse.

 

12.  Søren William Henry Wilhardt, født 12 apr.1906 i Silkeborg, stilling Tyrestationsbestyrer, død 22. dec. 1961 i Brædstrup, begravet på Tørring kirkegård. 

 

       Han er efter al sandsynlighed opkaldt efter sin morfar ( Søren Nielsen )

      

       Konfirmeret den 11. april 1920 i Silkeborg Kirke.

 

       Boede på adressen Lyngbygade 12 i Silkeborg.

      

       Tjente ved landbruget forskellige steder ( Rodelund og Bjerre ).

      

      

       Søren William Henry Wilhardt (Vilhelm)

 

       Han var bestyrer på gården Faushøjgård pr. Hornsyld igennem ca. 11 - 12 år. Gården var ejet af Karen Andersen.

      

       Det fremgår af FT 1940, at Karen Andersen var født i Bjerre i 1887 og at hun var ugift og gårdejer.

       Det fremgår også, at Søren Henry Vilhelm Wilhardt var gårdbestyrer og at der var en medhjælper/fodermester der hed Tage Olesen Strand på 20 år.

 

      

       Naboens søn Niels Kragh har den 9.6.2004 oplyst følgende:

       Vilhelm var en høj flot fyr. Han var en utrolig god sanger. Sang altid højt og klangfuldt når han gik i marken. Man kunne høre ham langt væk. Han sang stort set altid. Nabobørnene kunne lide at være sammen med ham. Niels Kragh var ca. 15 år da krigen sluttede, men han kan stort set huske Vilhelm helt fra sin barndom og det står i lysende erindring for ham den dag i dag. Han var meget sammen med Vilhelm.  Men han kan ikke huske at Vilhelm skulle have kørt som mælkekudsk. (Så skulle det da have været da Niels var helt lille). De havde rigeligt at lave på gården. Der var også en medhjælper på gården.

       Karen Andersen var gammel og ugift og gik kun op i en ting - nemlig de røde køer, som Niels husker det.

       Gården var fyldt af de røde køer og både Karen Andersen og Vilhelm gik rigtig meget op i pasning af dyrene. Dyrene var på dyrskuer rundt

       omkring og der var mange førstepræmier. Opnåede blandt andet en guldmedalje på "Bellahøj".

       På gården var der også heste - rigtige belgiske arbejdsheste.

      

       Senere gårdejer i Hornsyld Knud Påske fortæller den 21.6.2004 følgende:

       Vilhelm var en meget respekteret og dygtig landmand. Han var kendt langt omkring for sit arbejde med de røde køer. To gange var han på Bellahøj med køer og èn gang kom han hjem med en guldmedalje. Den ene gang han var væk fik en so 16 grise, men soen døde. Karen Andersen handlede resolut og flyttede bogstaveligt talt ud til grisene og blev der indtil grisene kunne klare sig selv. Alle grise overlevede og historien kom i avisen.

      

       Knud Påske kan også huske, at der på gården var en medhjælper og en tjenestedreng. Tjenestedrengen og hans bror havde i mange år personlig kontakt med Vilhelm og Asta. Knud Påske kan huske en bestemt episode hvor Vilhelm havde talt med store bogstaver over for en af drengene. Det resulterede i at drengens far havde kontaktet Vilhelm og sagt, at hvis der var nogen der skulle skælde drengen ud så var det ham selv. Men episoden fortæller blot at Vilhelm godt kunne være bestemt og kontant hvis det skulle være. Der var dog ingen tvivl om at alle kunne lide Vilhelm og så op til ham. I en periode i 30èrne var Vilhelm også mælkekudsk på mejeriet Bjørnekær i Hornsyld.

      

       Knus Påske kunne også huske, at Vilhelm kom med i et lokalt vagtværn dengang politiet blev taget i 1944.

       I årene efter 1945 har Knud Påske haft kontakt med Vilhelm og Asta. De har blandt andet været ude og spise sammen på Flakkebjerg Badehotel.

       Kort før Vilhelms død mødte han ham på ungskuet i Herning og en bestemt episode husker han tydeligt. Det var en tyr der havde væltet sin ejer og trykket ham mod jorden. Der var en der kendte Vilhelm og fik fat i ham. Da Vilhelm kom handlede han resolut , fik fat i tyren og ved at vride næseringen rundt fik han væltet tyren om på siden og alle kunne ånde lettet op.

      

      

 

       Egholm Mølle ca. 1960

 

 

       Fra 1945 - 1961 bestyrer på Brædstrup-Horsens Kvægavlerforenings tyrestation i Tørring.

      

       Død 55 år gammel den 22. december 1961.

 

      

 

 

       Han blev gift med Asta Alfrida Hilda Andersen, (detaljer udeladt).

 

      

       Asta Alfrida Hilda Andersen

 

 

      

 

       Bagerst fra venstre: Eva, Birthe

       Forrest fra venstre: Peter, Søren, Kristian, Karl Vilhelm og John

       Billedet er taget i Vejle ca. 1958

 

 

                             Børn:

            22.     i      Eva Wilhardt (detaljer udeladt).

            23.     ii     Birthe Wilhardt (detaljer udeladt).

            24.     iii     John Ludvig Wilhardt (detaljer udeladt).

            25.     iv    Peter Wilhardt (detaljer udeladt).

            26.     v     Karl Vilhelm Wilhardt (detaljer udeladt).

            27.     vi    Søren Wilhardt (detaljer udeladt).

            28.     vii    Kristian Wilhardt (detaljer udeladt).

 

13.  Cecilie Andrea Louise Wilhardt, født 05 mar. 1908 i Silkeborg, stilling Sygehjælper, død 17. jan. 1990 i Århus, begravet 20. jan. 1990 i Århus.  Cecilie har selv oplyst, at hun fik 3 børn, hvoraf 2 døde meget hurtigt.

       Cecilie flyttede sammen med Parmo som 17-18 årig.  Blev senere skilt på grund

       af, som hun selv sagde ”uordnede” forhold.

       Senere gift med Franz Soele, der var statsansat og med hvem hun havde nogle

       gode år sammen med.

       Boede i Århus.

 

       Hun blev gift med (1) Parmo Leo Jørgensen, født !8 aug. 1905 i Silkeborg, stilling Fotograf og repræsentant, død 05 jun. 1965 i Silkeborg.

 

                             Børn:

            29.     i      Bjarne Wilhardt (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (2) Franz Soele, gift 01 dec. 1945, født bet 1900 and 1920, død 1949.

 

14.  Ejnar Ludvig Wilhardt, født 19 nov.1912 i Silkeborg, stilling Vinduespudser, død 10. januar 2001 i Sundby på Amager.

 

       Han blev gift med Johanne Sofie Voldum, født 16 maj 1919, død 07 mar 2007 i Frederiksberg Hospital, København.

Johanne Sofie blev bisat den 13.marts i Stefanskirken på Nørrebro.

Hun blev brændt og hendes urne blev nedsat, efter eget ønske, på fællessgraven i kirkegården ved Laurbjerg Kirke, den 28 marts 2007.

 

 

                             Børn:

            30.     i      Frits Wilhardt født 25 aug. 1935. Død i 1981.

            31.     ii     Flemming Wilhardt født 01 feb 1939, død 10 jun 2007 i Bispebjerg Hospital, København

            32.     iii     Dan Leo Wilhardt født 19 jan 1942, død 26 dec 2008 i København.

 

15.  Doris Wilhardt, født bet 1895 and 1910 i Århus, død bef 1999.

 

       Hun blev gift med Lydersen, født bet 1890 and 1915, stilling Maler, død ?.

 

                             Børn:

                      i      Henrik Lydersen, født bet 1930 and 1940, død ?.  Død ca. 7 år gammel.

                      ii     Åse Lydersen, født 1930 and 1940, død ?.  Boede i Århus.

 

16.  Karla Louise Wilhardt, født 29 jan. 1902 i Århus, død 25 aug. 1997 i Århus.

 

       Hun blev gift med Kristian Herbert Jakobsen, født 15 sep.1901 i ?, død 26 jun. 1969 i ?.

 

                             Børn:

            33.     i      Lis Jacobsen (detaljer udeladt).

 

17.  Rigmor Wilhardt, født 01 sep. 1902 i København, død 1953.

 

       Hun blev gift med Carl Canova Skånstrøm, født bet 1900 and 1910, stilling Kunsthandler, død 30 mar. 1999 i København.

 

                             Børn:

            34.     i      Bjørn Skånstrøm født 16 jan. 1932.

            35.     ii     Aino Skånstrøm (detaljer udeladt).

 

18.  Hans Henry Frederik Wilhardt, født 12 sep. 1907 i København, stilling Arkitekt, død 05 mar. 1985 i Klampenborg.  Boede i Klampenborg.

 

       Han blev gift med Else Johanne Greiffenberg, født 12 maj 1904, død 16 feb. 1998 i Klampenborg.

 

                             Børn:

            36.     i      Peter Wilhardt (detaljer udeladt).

 

Femte Generation

 

19.  Jørgen Peter Wilhardt, født 1 okt. 1926 i Stenderup sogn, Vejle amt, død 31 jul 1997 i Eugene, Lane, Oregon, USA.

 

      

       Jørgen Peter Wilhardt, ca. 1945

 

       Han blev gift med Polly Susanne Higdon, (detaljer udeladt).

 

      

 

       Liesl Karin Wilhardt . Billedet er fra Oregon ca. 1998

 

                             Børn:

                      i      Liesl Karin Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

20.  Anne Lis Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Hans Kiel Nielsen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Tinna Kiel Nielsen, (detaljer udeladt).

                      ii     Thomas Kiel Nielsen, (detaljer udeladt).

 

21.  Erik Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Birte Pedersen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Lars Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii     Lene Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

22.  Eva Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Erik Elbert Petersen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Dorte Wilhardt Petersen, (detaljer udeladt).

 

23.  Birthe Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (1) Werner Jens Peter Buhl, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            37.     i      Per Buhl (detaljer udeladt).

            38.     ii     Annette Buhl (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (2) Torben Falk, (detaljer udeladt).

 

24.  John Ludvig Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Alic Holdgård Jensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            39.     i      René Wilhardt (detaljer udeladt).

 

25.  Peter Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Anita Betty Sørensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            40.     i      Jakob Wilhardt (detaljer udeladt).

                      ii     Cathrine Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      iii     Rasmus Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

26.  Karl Vilhelm Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med (1) Inge Lise Møller, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Kim Allan Wilhardt, født 1972 i Tørring, død 1972 i Tørring.

            41.     ii     Michael Wilhardt (detaljer udeladt).

            42.     iii     Paw Wilhardt (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med (2) Anne Marie Kristoffersen, (detaljer udeladt).

 

27.  Søren Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Sanne Refsgård Jessen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Christina Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

                             Hun blev gift med Jannik, (detaljer udeladt).

 

                      ii     Nathalie Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      iii     Søren Henrik Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

28.  Kristian Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Camilla Rask, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Kristoffer Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

29.  Bjarne Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Inga Nielsen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            43.     i      Dorte Wilhardt Jørgensen (detaljer udeladt).

 

30.  Frits Wilhardt, født 25 aug. 1935 i København, død i 1981 og begravet den 20 juni samme år.

 

       Han blev gift med Ruth, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Lizzy-Elisabeth Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii     Lindy-Tim Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      iii     Liset-Birgit Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

31.  Flemming Wilhardt, født 01 feb 1939 i København, død 10 jun 2007 i Bispebjerg Hospital, København, begravet jun 2007 i Fællesgraven, Assistenskirkegården, Nørrebro.

 

 

       Han blev gift med Grete-Lis, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Klaus Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii     Mette Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      iii     Lotte Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

32.  Dan Leo Wilhardt, født 19 jan 1942 i København, (søn af Ejnar Ludvig Wilhardt og Johanne Sofie Voldum) død 26 dec 2008 i København.

 

       Han blev gift med Kirsten, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            44.     i      Jannie Wilhardt (detaljer udeladt).

            45.     ii     Allan Wilhardt (detaljer udeladt).

 

33.  Lis Jacobsen, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Ib Gunnar Jørgensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            46.     i      Randi Wilhardt Jørgensen (detaljer udeladt).

                      ii     Dorte Wilhardt Jørgensen, (detaljer udeladt).

 

34.  Bjørn Skånstrøm, født 16 jan. 1932 i København, stilling Guldsmed, død 20 feb. 1976 i Tårbæk.  I 1975 noteret at Bjørn Skånstrøm har 3 børn og har været gift 2 gange. Bor i

       Kgs. Lyngby.

 

       Han blev gift med (1) Bente Simo Jensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            47.     i      Mette Skånstrøm (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med (2) Judy Bentsen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

            48.     ii     Lasse Skånstrøm (detaljer udeladt).

            49.     iii     Morten Skånstrøm (detaljer udeladt).

 

35.  Aino Skånstrøm, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (1) Kurt Kielstrup, født 19 mar. 1929, død 25 maj 1986.

 

                             Børn:

            50.     i      Katja Kielstrup (detaljer udeladt).

                      ii     Carsten Kielstrup, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (2) Henning Andersen, (detaljer udeladt).

 

36.  Peter Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Hanne Mik-Meyer, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      ii     Jens Wilhardt, (detaljer udeladt).

            51.     iii     Rasmus Wilhardt (detaljer udeladt).

 

Sjette Generation

 

37.  Per Buhl, (detaljer udeladt).

 

       Partner med Lotte Serritszlew, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Amalie Serritszlew Buhl, (detaljer udeladt).

                      ii     Mathias Serritszlew Buhl, (detaljer udeladt).

 

38.  Annette Buhl, (detaljer udeladt).

 

       Partner med Per Egelund Jensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Louise Egelund Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii     Michelle Egelund Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

39.  René Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Charlotte Kofoed, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Nikolaj Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii     Joakim Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

40.  Jakob Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Partner med Charlotte Jensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Sebastian Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii.    Buster Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

41.  Michael Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Tanja Busk Geipel, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Mike Wilhardt, født 2000 i Vejle, død 2000 i Vejle.

                      ii     Stephanie Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      iii     Patrick Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

42.  Paw Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Britt, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Michell Wilhardt, (detaljer udeladt).

                      ii     Per Bjørn Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

43.  Dorte Wilhardt Jørgensen, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Flemming Maanson, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Mark Maanson, (detaljer udeladt).

                      ii     Lykke Maanson, (detaljer udeladt).

 

44.  Jannie Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Robert Kruse, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Daniel Wilhardt - Kruse, (detaljer udeladt).

                      ii     André Wilhardt - Kruse, (detaljer udeladt).

                      iii     Mark Wilhardt - Kruse, (detaljer udeladt).

 

45.  Allan Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Maria Faber Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

46.  Randi Wilhardt Jørgensen, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med Henrik Stenholdt Boesen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Camilla Wilhardt Boesen, (detaljer udeladt).

                      ii     Mette Wilhardt Boesen, (detaljer udeladt).

 

47.  Mette Skånstrøm, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Johan Skånstrøm Göransson, (detaljer udeladt).

 

48.  Lasse Skånstrøm, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Thorbjørn Skånstrøm, (detaljer udeladt).

 

49.  Morten Skånstrøm, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Nikolaj Skånstrøm, (detaljer udeladt).

 

50.  Katja Kielstrup, (detaljer udeladt).

 

       Partner med Peter Halvorsen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Jakob Kielstrup Halvorsen, (detaljer udeladt).

                      ii     Jonas Kielstrup Halvorsen, (detaljer udeladt).

 

       Partner med David Timbiti, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      iii     Daniel Kielstrup Timbiti, (detaljer udeladt).

 

       Hun blev gift med (3) Rene Zola Rasmussen, (detaljer udeladt).

 

51.  Rasmus Wilhardt, (detaljer udeladt).

 

       Han blev gift med Birgitte Jensen, (detaljer udeladt).

 

                             Børn:

                      i      Emil Wilhardt Jensen, (detaljer udeladt).

                      ii     Bertram Wilhardt Jensen, (detaljer udeladt).